Consiliul local

Primăria Radomireşti

PETCU CULAI

TRUICA CORNEL

ACHIM IONEL

CITURAN GELU

MOROMETE TICA

ROTARU THEODOR

CUREA TUDOREL SORINEL

PETRE ION

STOICA DANCIU MADALINA LUCIANA

OLTEANU MARINEL

RADUCA IOAN


ART. 129
Atribuţiile consiliului local
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice
de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un
model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ
al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului
sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local,
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi
înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al
acestora;
d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii
autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor,
precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în
numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările
de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin
valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să
contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;
g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu
prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii
Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate
cetăţenilor.
(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi
adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile,
activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului
buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă
gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz,
precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită
sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după
caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte
obiective de interes public local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind:
a) educaţia;
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protecţia şi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
k) dezvoltarea urbană;
l) evidenţa persoanelor;
m) podurile şi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
p) activităţile de administraţie social-comunitară;
q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza
unităţii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale
şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române
sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune.
(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al
celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi
funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a
căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a
dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a
clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul
creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca,
prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel
îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân
în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita
informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare
de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii,
personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice
de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite
deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui
regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului
conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativteritoriale.
(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu
excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice
alte atribuţii stabilite prin lege.

Stiri

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie